دانشگاه آزاد اسلامی جم برگزارمی کند...

اولین جشن فارغ التحصیلی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی  جم مورخ 95/2/23 برگزار می گردد .

ازدانشجویان فارغ التحصیل متقاضی شرکت در مراسم مذکور دعوت می شود تا روز دوشنبه مورخ 95/2/20 جهت ثبت نام به بایگانی آموزش مراجعه نکایند .


 

 

 

 

 

 

  سيستم انتخاب واحد  
  سيستم انتخاب واحد